Home » Zadania nauczycieli, pracowników szkoły

Zadania nauczycieli, pracowników szkoły

Młodzież uczęszczająca do tej klasy obok realizacji podstaw kształcenia ogólnego zdobywać będzie wiadomości  z  zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej poszerzone o elementy estetyki, dietetyki, zdrowego stylu życia  oraz komunikacji interpersonalnej. Zaletą innowacji jest również szeroki udział w realizacji programu instytucji zajmujących się zawodowo zagadnieniami pielęgnacji zdrowia i urody, ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, ratownictwem medycznym,  jak i kształceniem kadr dla kosmetologii. W ramach podpisanego porozumienia klasa kosmetyczna objęta jest patronatem Katedry Kosmetologii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.  W związku z  realizacją  innowacji współpracujemy także z  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawniej Medyk), PSSE, RCKIK, Natur House,  instytucjami oraz firmami  zajmującymi się w sposób bezpośredni lub  pośredni  pielęgnacją ciała i urody.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą komisje i zespoły przedmiotowe: komisję humanistyczną składającą się z zespołów nauczycieli: polonistów, historyków i języków obcych; komisję matematyczno-informatyczną składającą się z zespołów: matematyków i informatyków; komisję nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; komisję nauczycieli przedmiotów ekonomicznych; zespół nauczycieli wychowania fizycznego; zespół wychowawców.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
  2. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  3. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i gabinetów a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
 2. Wychowawca powinien:
  1. rozumieć jednostkowe potrzeby uczniów, umiejętnie włączyć się w różnorodną działalnością opiekuńczą wobec młodzieży,
  2. być animatorem, organizatorem i (czasem) realizatorem różnych poczynań edukacyjno – kulturalnych w środowisku,
  3. być życzliwym i fachowym doradcą rodziców,
  4. być opiekunem ucznia, odpowiadać za jego życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
  5. stymulować zainteresowania uczniów oraz pozytywne cechy charakteru,
  6. tworzyć warunki do rozwoju, uczenia się oraz przygotowania uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  7. być mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzklasowych oraz między uczniami a dorosłymi,
  8. otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
  9. udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
  10. zapewniać wychowankom bezpieczeństwo, swobodę, zaufanie oraz ciepły życzliwy kontakt,
  11. podnosić poczucie osobistej wartości wychowanka,
  12. odnosić się do ucznia życzliwie i wyrozumiale (starać się dostrzec w nim dodatnie cechy i intencje),
  13. odnosić się z powagą, zrozumieniem i dyskrecją do życia osobistego wychowanków,
  14. odwoływać się do ambicji – rozsądku, dojrzałości i samodzielności ucznia,
  15. sprawiedliwie i z życzliwością oceniać wychowanków,
  16. traktować każdą niejasność lub wątpliwość na korzyść wychowanka,
  17. przeszłe wykroczenia już „ rozliczone” traktować jako niebyłe.
 3. 3. Wychowawca:
  1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego integrujące klasę,
  2. wspólnie z uczniami ustala tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy,
  3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
  4. utrzymuje stały kontakt z rodzicami ucznia (okazuje pomoc w ich działalności wychowawczej wobec dzieci),
  5. włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
  6. ustala częstotliwość i terminy kontaktów swoich i innych nauczycieli z rodzicami uczniów,
  7. współpracuje z pielęgniarką szkolną oraz w miarę potrzeb z pedagogiem szkolnym i psychologiem,
  8. prowadzi dokumentację klasy,
  9. składa sprawozdanie z efektów pracy z klasą,
  10. doskonali się ustawicznie i wielostronnie (początkujący wychowawca korzysta z pomocy merytorycznej doświadczonego nauczyciela – wychowawcy, dyrekcji szkoły oraz nauczycieli metodyków).