Home » Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 
w XI LO z OI im. St. Staszica

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093).

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021 r.
2.Spotkanie dyrekcji z SU wrzesień 2021 r., luty 2022 r.
3.Zebranie Rady Pedagogicznej 14.09.2021 r. (wtorek)
4.Zebrania z rodzicami 03.09.2021 r. (piątek)
5.Zebranie wyborcze Rady Rodziców23.09.2021 r. (czwartek)
6.Zebrania z rodzicami25.11.2021 r. (czwartek)
7.Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2021 r.
8.Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna 14 stycznia 2022 r. (piątek)
9.Zebranie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I sem. 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek)
10. Zebrania z rodzicami 18 stycznia 2022 r. (wtorek)
11.Ferie zimowe  31.01 – 13.02.2022 r.
12.Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
13.Zebrania z rodzicami uczniów klas III 22.03.2022 r. (wtorek)
14.Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II 12.04.2022 r. (czwartek)
15.Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowa (kl. III) 21.04.2022 r. (czwartek)
16.Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (kl. III) 29.04. 2022 r. (piątek)
17.Egzamin maturalny: – część pisemna  – część ustna  04 – 23 maja 2022 r.18 – 20 maja 2022 r
18.Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna (klasy I i II) 15.06.2022 r. (środa)
19.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r. (piątek)
20.Zebranie Rady Pedagogicznej  – klasyfikacja28.06.2022 r. (wtorek)
21.Szkolenia Rady Pedagogicznej  listopad 2021 r. kwiecień 2022 r.
22.Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
23.Egzamin maturalny poprawkowy cz. pisemna–23.08.2022 r. (wtorek)cz. ustna – 24 – 25.08.2022 r.
24.Egzaminy poprawkowe 22 – 26 sierpnia 2022 r.
25.Zebranie Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)
26.Dodatkowe dni wolne Po ustaleniu z RP, RR i SU 

Dodatkowe zebrania dyrekcji z Samorządem Uczniowskim mogą odbywać się w miarę potrzeb.