Home » Prawa i obowiązki uczniów

Prawa i obowiązki uczniów

„Prawa i obowiązki uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu”

uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 27.02.2003 r. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

– I –

 1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Realizację tego prawa warunkują:
  1. właściwie ułożony tygodniowy układ zajęć,
  2. zapewnione przerwy międzylekcyjne (jedna dłuższa na posiłek),
  3. uzgodnienie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów sposobów kontroli i oceniania postępów w nauce,
  4. d. pomoc w przypadku trudności w nauce przez:
   • organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
   • organizowanie kompletów wyrównawczych,
   • możliwość zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienia trudniejszych partii materiału.
 2. Każdy uczeń ma prawo wpływać na życie szkoły:
  1. uczestnicząc w pracach samorządu uczniowskiego i organizacjach istniejących w szkole,
  2. zgłaszając wnioski, propozycje i uwagi dotyczące pracy szkoły,
  3. biorąc czynny udział w imprezach o charakterze rozrywkowym, rozwijających zainteresowania oraz umożliwiających wykazanie się posiadanymi zdolnościami i umiejętnościami.
 3. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej gwarantującej ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, a także poszanowania godności osobistej przez:
  1. życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
  2. prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  3. sprawiedliwe, obiektywne i jawne ocenianie oraz możliwość odwołania się od oceny,
  4. pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z życia szkolnego, rodzinnego lub osobistego,
  5. pomoc materialną w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  6. uzyskanie nagród i wyróżnień.

– II –

Uczeń ma obowiązki:

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły:
  1. godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobrą opinię,
  2. być zdyscyplinowanym, sumiennie i systematycznie wypełniać swoje obowiązki,
  3. we właściwy sposób rozumieć solidarność koleżeńską i nie wykorzystywać jej do celów społecznie szkodliwych,
  4. przestrzegać wszystkich ustalonych przepisów,
  5. punktualnie i codziennie przychodzić na zajęcia,
  6. w razie nieobecności niezwłocznie przedstawić wychowawcy oddziału zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie poświadczone podpisem rodziców / opiekunów /.
 2. Przestrzegać zasad kultury współżycia:
  1. zachowywać się kulturalnie w szkole i innych miejscach publicznych,
  2. starać się o wytworzenie w środowisku szkolnym i poza- szkolnym koleżeńskiej atmosfery,
  3. z szacunkiem odnosić się do pracowników szkoły, zwracać uwagę na estetykę ubioru i uczesania,
  4. uroczystości szkolne akcentować odświętnym ubiorem.
 3. Odpowiadać za swoje życie i zdrowie:
  1. przestrzegać zasad higieny,
  2. poddawać się okresowym badaniom i ściśle wypełniać zalecenia lekarzy,
  3. nie palić tytoniu, nie pić alkoholu oraz nie używać narkotyków i środków odurzających,
  4. rozważnie zachowywać się na terenie szkoły i w drodze do niej, aby nie spowodować wypadku,
  5. dbać o rozwój fizyczny, aktywnie uczestnicząc w zajęciach wychowania fizycznego i we wszystkich formach czynnej rekreacji,
 4. Troszczyć się o wspólne dobro, ład i porządek:
  1. dbać o wszelką własność społeczną i przeciwdziałać jej zniszczeniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu,
  2. w razie szkody powstałej z powodów niezależnych od ucznia, zgłaszać ją wychowawcy lub opiekunowi pracowni,
  3. uczeń winien naprawić szkodę lub pokryć koszt jej naprawy jeśli powstała z jego winy,
  4. na terenie szkoły chodzić w zmiennym obuwiu,
  5. pomagać w utrzymaniu porządku.
 5. W sytuacjach konfliktowych uczeń-wychowanek ma prawo zwrócić się do:
  1. wychowawcy
  2. pedagoga szkolnego
  3. dyrektora
  4. rady pedagogicznej
 6. Jeżeli osoby lub organy w/w nie podejmą działań, na które oczekuje uczeń, może zwrócić się on o pomoc do organu nadzorującego: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu (do wizytatora nadzorującego pracę szkoły).